Povinně zveřejňované informace

 

1. Úplný název povinného subjektu

Obec Pňovany

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Pňovany (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb. v platném znění.  Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

 

3. Organizační struktura

3.1 seznam podřízených povinných subjektů: 

Nejvyšším samosprávným orgánem obce je devítičlenné obecní zastupitelstvo. Obecní rada není volena a její funkci vykonává starosta Ing. Miroslav Hůla.

Obecní úřad Pňovany se sídlem Pňovany 171, 330 33 Město Touškov, tvoří starosta Ing. Miroslav Hůla, místostarosta Tomáš Šikýř, pracovnice obecního úřadu: účetní Miroslava Kestlerová.

Obecní zastupitelstvo v Pňovanech zřídilo výbory:

 • kontrolní - předseda Ing. Martin Skrziszowski, Ph.D.
 • finanční - předseda Ing. Tomáš Blecha, Ph.D.

3.2 seznam zřizovaných nebo zřízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

Obecní zastupitelstvo v Pňovanech zřídilo Základní a Mateřskou školu se sídlem Pňovany 73, www.zspnovany.cz

 

4. Kontaktní spojení

 4.1. a 4.2. Poštovní adresa, adresa úřadovny:

Obecní úřad Pňovany
Pňovany 171
Město Touškov
330 33
 
4.3. Úřední hodiny:
Po   15:00-17:00; St   15:00-17:00
 
4.4. Telefonní čísla:
tel.:   377 914 111
mob.: 724 179 693
 
4.5. Čísla faxu - 377 914 111
 
4.6. Adresa internetové stránky:
Na oficiálních stránkách obce www.pnovany.cz
 
4.7. Adresa e-podatelny:
 
4.8. Další elektronické adresy:
e-mail: obec.pnovany@seznam.cz
ID Datové schránky: ci7avpe
 

5. Případné platby lze poukázat na bankovní účet č. 4720371/0100

 

6. IČ: 00258261

 

7. DIČ: nejsme plátci

 

8. Dokumenty

Do dokumentů je možné nahlížet na internetových stránkách obce nebo přímo na obecním úřadu.

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce http://www.pnovany.cz/index.php?nid=675&lid=cs&oid=5519234

8.2 Rozpočet:
Rozpočet obce http://www.pnovany.cz/index.php?nid=675&lid=cs&oid=23456

 

9. Žádosti o informace

Obec Pňovany resp. Obecní úřad Pňovany zveřejňuje informace následujícími způsoby:
◾ na úřední desce Obecního úřadu 
◾ na internetových stránkách obce– www.pnovany.cz
◾ hlášením místního rozhlasu

Podat žádost o informaci u Obce Pňovany, resp. Obecního úřadu Pňovany, může fyzická i právnická osoba těmito způsoby:
◾ústně:
a) osobně v sídle OÚ v úředních hodinách:
    Po   15:00-17:00; St   15:00-17:00
b) osobně na zasedání Zastupitelstva obce Pňovany
c) telefonicky – na tel. č. 377 914 111
◾písemně na adresu:
 Obecní úřad Pňovany, Pňovany 171, Město Touškov, 330 33, nebo osobním předáním na podatelně
◾elektronickou poštou (nemusí být aplikován elektronický podpis): obec.pnovany@seznam.cz
◾prostřednictvím datové schránky: IDDS: ci7avpe

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo ji považuje za nedostačující, je třeba ji podat písemně.

Písemná žádost musí dle § 14 zákona o svobodném přístupu k informacím obsahovat údaj, komu je určena, vymezení předmětu žádosti – požadované informace.  Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu pro doručování – např. e-mail (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu). Právnická osoba uvede název, IČ, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Bude-li žádost nesrozumitelná nebo jí budou chybět náležitosti, případně se nebude vztahovat k působnosti Obce PŇovany, obecní úřad ji odloží.

Obec je povinna poskytnout všechny informace vztahující se k samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon, např.:

◾utajované skutečnosti podle zákona o ochraně utajovaných skutečností,
◾obchodní tajemství dle obchodního zákoníku,
◾informace o majetkových poměrech osob získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení,
◾osobní údaje chráněné dle zákona o ochraně osobních údajů,
◾informace, které se vztahují výlučně k vnitřním směrnicím a personálním předpisům.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obecní úřad v Pňovanech vyřídí žádost, návrh a jiné dožádání občanů do třiceti dnů od doručení. Musí-li ve věci rozhodnout obecní zastupitelstvo v Pňovanech, prodlužuje se lhůta a podání bude vyřízeno (zasláno adresátovi) do patnácti dnů od nejblíže následujícího zasedání obecního zastupitelstva po podání žádosti, návrhu nebo jiného dožádání občanů.

V případě, že obecní zastupitelstvo ve věci na svém zasedání nerozhodne, uvědomí Obecní úřad v Pňovanech o této skutečnosti žadatele s odůvodněním proč nebylo ve věci rozhodnuto a nejbližší další termín ve kterém bude nebo může být rozhodnuto.

 

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obecního úřadu v Pňovanech ve věci samostatné působnosti obce lze podat opravný prostředek obecnímu zastupitelstvu v Pňovanech podáním u Obecního úřadu v Pňovanech. Opravný prostředek bude projednán na nejblíže následujícím zasedání obecního zastupitelstva a do patnácti dnů po jeho zasedání bude tomu kdo podal podání písemně doručen výpis z usnesení ze zápisu obecního zastupitelstva.

Proti rozhodnutí Obecního úřadu v Pňovanech ve věci přenesené působnosti obce lze podat opravný prostředek ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje.

Proti rozhodnutí obecního zastupitelstva ve věci samostatné působnosti obce nelze podat opravný prostředek.

Krajskému úřadu Plzeňského kraje lze podat podnět k pozastavení platnosti obecně závazné vyhlášky vydané obecním zastupitelstvem nebo nařízení obce vydané v přenesené působnosti pokud tato opatření obce nejsou v souladu s právními předpisy vyšší právní síly.

Na adrese obecního úřadu lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí Obecního úřadu v Pňovanech.

Odvolání se podává není-li v rozhodnutí uvedeno jinak v souladu se správním řádem do patnácti dnů od doručení rozhodnutí. Obecní úřad v Pňovanech seznámí s důvodem odvolání ostatní účastníky řízení, vyzve je aby se k němu vyjádřili a do třiceti dnů od jeho doručení je předá příslušnému odvolacímu orgánu k rozhodnutí. Ve věci opravného prostředku je třeba postupovat podle zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení.

V tomto zákoně jsou rovněž uvedeny všechny postupy a pravidla pro opravné prostředky. Opravný prostředek proti rozhodnutí Obecního úřadu v Pňovanech se podává písemně Obecnímu úřadu v Pňovanech a pro jeho podání není třeba používat žádný příslušný formulář.

V odvolání je třeba uvést kdo se odvolává, proti kterému rozhodnutí obecního úřadu a důvod odvolání. Odvolání musí být opatřeno datem, jménem a příjmením odvolatele a jeho podpisem.

 

12. Formuláře

Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Pňovany obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách nebo je najdete ke stažení na Žádost o informace podle zákona č. 1061999 Sb..doc

 

Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz a Ministerstva informatiky ČR www.portal.gov.cz

 

Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz
 

13. Popisy postupů - návody na řešení životní situace

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

Řadu informací k řešení některých životních situací Vám v úředních dnech a hodinách poskytnou osobně, telefonicky případně elektronickou poštou pracovníci obecního úřadu. Zde také obdržíte potřebné formuláře, pokud jsou zapotřebí, vztahující se k životním situacím, které jsou v  kompetenci obecního úřadu.

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úředních deskách v obci i na internetu. Vyhlášky v plném znění naleznete na této internetové úřední desce v kategorii „Vyhlášky“.

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích
 • zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník
 • zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde.
 • https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

14.2 Vydané právní předpisy:

Obecně závazná vyhláška č.2-2018 o poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška č. 1-2018, která zrušuje OZV č.1/2005

Obecně závazná vyhláška č.3-2017,která zrušuje OZV č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č.2-2017 o poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška obce  Pňovany č.1 - 2017, kterou se stanový společný školský obvod ZŠ a MŠ Pňovany.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Pňovany č.4-2016 o poplatku za komunální odpad.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Pňovany č.3-2016 o stanovení systému shromažďování odpadu.pdf

Rekreační řád obecně závazné nařízení Obce Pňovany 1/2.JPG

Rekreační řád obecně závazné nařízení Obce Pňovany 2/2.JPG

Obecně závazná vyhláška obce Pňovany č.1-2005 - pohyb psu a zvirat.pdf

Obecně závazná vyhláška č.1-2006 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška č. 2-2010 kterou se stanoví společný školský obvod základní školy.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 3-2010 o místních poplatcích.pdf

 

15. Úhrady za poskytování služeb a informací

Obecní úřad v Pňovanech nepožaduje úhradu nákladů spojených s poskytováním informací.

 

16. Licenční smlouvy

Obec Pňovany neposkytuje žádné informace formou licence
◾ 16.1 Vzory licenčních smluv - neuvedeno
◾ 16.2 Výhradní licence - neuvedeno

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018:

Výroční zpráva za rok 2018 dle zákona č.106/1999 Sb.

17.1 Poskytnuté informace: viz. sekce úřední deska

Informace podle výše uvedeného zákona jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu Pňovany a na úřední desce umožňující dálkový přístup.

V průběhu roku 2016 odpovídali pracovníci obecního úřadu průběžně na e-mailové, telefonické a ústní dotazy občanů, které byly vyřizovány neprodleně a o jejich podání se nevede žádná písemná evidence, a které se neodkazují přímo na zákon č. 106/1999 Sb.

 

Vyhledat v textu

21. 8. Johana

Zítra: Bohuslav

Návštěvnost stránek

140738